Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals OAK 2000 S.L. garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Política de Protecció de Dades de OAK 2000 S.L. descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el Responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial, sent capaç de demostrar-lo davant les autoritats de control corresponents.

Les dades facilitades seran tractats en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit OAK 2000 S.L. ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant això, l’usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: QUI SOM?

Denominació: OAK 2000 S.L.
CIF: B62185921
Activitat: Construcció i rehabilitació d’edificis. Disseny i execució de reformes integrals d’habitatges.
Adreça: Calle Numància, 48-50 local 08029, Barcelona
Telèfon: 934941207
Correu electrònic: administracion@oak2000.com
Som una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona; Tom 32344; Foli 164; Fulla B; Inscripció 1

FINALITAT DEL TRACTAMENT: PER A QUÈ USAREM LES SEVES DADES?

Totes les dades facilitades pels nostres clients i/o visitants en la web de OAK 2000 S.L. o al seu personal, seran inclosos en registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de OAK 2000 S.L., imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris, o per a resoldre els dubtes o qüestions plantejades pels nostres visitants. La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.